معرفی جامع نرم افزار تحلیل آماری SPSS و کاربرد های آن

spss

نرم افزار SPSS چیست؟

 •  spss جعبه ابزار آماریست های حرفه ای است  و البته نرم افزاری خشک و خسته کننده برای دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، …)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند.
 •  اساس نمودارها، جداول، خروجی های این نرم افزار “علم آمار” می باشد که دانشجویان “رشته آمار” در دانشگاههای ایران به تحصیل در این رشته اشتغال دارند.
 • این نرم افزار محصول شرکت IBM است. بسیاری قابلیت های دیگر در خصوص این نرم افزار می توان برشمرد که در ایران افراد کمی از آن استفاده می کنند مانند: تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره . . .

آزمون ها در SPSS

آزمون های آماری در نرم افزار SPSS  در دوبخش کلی آمار توصیفی  (آمار توصیفی رایگان بوده و جزو  خدمات رایگان به مشتریان می باشد )  و آمار تحلیلی ارائه می شوند.

آمار توصیفی مانند :

 • آزمون های همبستگی و جداول توافقی
 • محاسبه پایایی و جداول آمار توصیفی

و آمار تحلیلی  مانند :

 • تحلیل عاملی  روایی عاملی
 • رتبه بندی و دسته بندی
 • آزمون ناپارامتریک مک نمار
 • آزمون Z یا کلوموگروف اسمرینف (تست نرمال بودن توزیع داده ها)
 • تی تست تک نمونه ای
 • آزمون تی مستقل
 • آزمون تی جفتی
 • رگرسیون خطی و چند گانه و چند مرحله ای
 • رابطه همبستگی پیرسون
 • رابطه همبستگی اسپیرمن
 •  رابطه همبستگی کندال
 • آمار توصیفی تحلیل های توصیفی را می توان با spss انجام داد؛ رسم نمودارهای فراوانی، دایره ای (کیکی)، ستونی (میله ای)، پراکنش، هیستوگرام – محاسبه آماره های توصیفی یک مجموعه داده مانند میانگین، میانه،‌ مد، واریانس و انحراف معیار.
 •  سنجش پایایی و رواییقابلیت اعتماد  پرسشنامه را پایایی گویند . اینکه پرسشنامه تا چه اندازه قابل اعتماد است و در آزمون های مجدد عملیات پرسشگری آیا نتایج همانند قبل می باشد یا خیر را پایایی (Reliability) یا قابلیت اعتماد پرسشنامه می گویند.
 • و اینکه یک پرسشنامه دقیقا همان چیزی را بسنجد که ما می خواهیم را روایی (Validity) می گویند. قبل از شروع به پرکردن پرسشنامه بخشی از جامعه را حدود ۲۵ تا ۳۵  پرسشنامه توزیع کرده اگر نتایج قابل قبول بود نمونه  اجازه توزیع پرسشنامه به شما داده  میشود .
 •  آزمون t استیودنت آزمون تی استیودنت (یا آزمون t) یکی از پرکاربرد ترین آزمون های آماری است که با نرم افزار spss انجام می شود. به عنوان مثال ساده فرض کنید می خواهید این فرضیه را که در جامعه ای، عمر مردان بلندتر از عمر زنان است را آزمون کنید.
 • کافی است داده های عمر مردها  و عمر زن ها را در نرم افزار spss وارد نموده و خروجی آزمون تی را بگیرید. این آزمون نه بر اساس میانگین بلکه بر اساس شاخص سنجش در طیف لیکرت آزمون می شوند و شبیه آزمون امد ریاضی در روش محاسبه دستی است.
 • آزمون های آماری ناپارامتری آزمون

 • آزمون های آماری ناپارامتریآزمونهای آماری به دو بخش عمده آزمون های پارامتری و آزمونهای ناپارامتری تقسیم می شوند.
 • آزمون های ناپارامتریک آزمون هایی هستند که در آن داده ها از توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند.
 • در مواردی که حجم نمونه کم باشد، اغلب مجبور به استفاده از آزمونهای ناپارامتریک هستیم. یک منوی در spss مخصوص انجام آزمونهای ناپارامتری است.
 •  سنجش همبستگی بین متغیرهادر بسیاری از پایان نامه می بینیم که فرضیه تحقیق عبارت است
 • از اینکه، بین میزان x با میزان y ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.
 • این قبیل فرضیات را با آزمون همبستگی و نمودار پراکنش در spss می سنجیم. سنجش همبستگی بین متغیرها در تحقیقات رشته های مختلف بسیار مهم می باشد.
 • رگرسیونواژه رگرسیون

 •   واژه رگرسیون(Regression) را از لحاظ لغوی در فرهنگ لغت به معنی پسروی، برگشت و بازگشت است.
 • اما از دید آمار و ریاضیات به مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین به‌کارمی‌رود.
 • بدین معنی که برخی پدیده‌ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می‌کنند.
 • وقتی شما می خواهید بدانید x واحد تغییر در یک متغیر مستقل به چه میزان باعث تغییر در متغیر وابسته می شود،
 • لازم است آزمون رگرسیون را انجام دهید. انجام تحلیل رگرسیون از کارهای رایج با نرم افزار spss می باشد.
 • برای تحلیل رگرسیون می بایست داده ها مقیاس نسبی داشته باشند (به صورت عددی و کمی باشند، نه کیفی)
 • آنالیز واریانس

 •  آنالیز واریانس  تحلیل واریانس یا آنالیز واریانس که به اختصار ANOVA نیز گفته می شود،
 • هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بدانیم آیا چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته y تاثیر معنی داری دارند یا خیر.
 • آزمون آنالیز واریانس با توجه به نوع و تعداد متغیرهای مستقل و وابسته، حالات مختلفی دارد.
 •  تحلیل عاملی تحلیل عاملی (factor analysis) برای شناسایی متغیرها و عوامل زیربنایی یک پدیده به کار می رود
 • و از روش تلخیص داده ها و ماتریس همبستگی بین متغیرها استفاده می کند. در اینجا عوامل اصلی پدیده قبل از انجام آزمون نامعلوم هستند.
 • در نرم افزار spss تحلیل عاملی را فقط با هدف اکتشاف عوامل می توان انجام داد، نه تایید عوامل.
 • آزمون فریدمن آزمون رتبه بندی عوامل  در تماس مستقیم  با  کارشناس  جهت  مشاوره و تحلیل آماری    ۰۹۱۵۸۲۳۸۸۳۰    مهندس شعبانزاده    ۰۹۱۵۹۱۳۰۳۴۷   خانم مهندس کیانی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *