تولید ناب چیست؟

تولید ناب تولید ناب تکنیک حذف ضایعات از فرآیند تولید و دادن بیشترین ضربه به مشتری برای دلار است. توجه به این نکته مهم است که تولید ناب هیچ گونه فداکاری در مورد کیفیت نمی کند. چک لیست کنترل کیفیت تولید به شدت دنبال می شود، بنابراین هیچ گوشه ای وجود ندارد. این مفهوم از ژاپن سرچشمه گرفت و ایده این بود که با حذف مودا (بیهودگی، بی فایده بودن، بیهودگی) از تجارت شما، ارزش محصولات شما افزایش می یابد زیرا کاملاً برای نیازهای مشتریان ساخته شده است. کسانی که تولید ناب را انجام می دهند. با بررسی هفت ماده…